Verklaring van die kerkraad n.a.v. artikel in die media

Agtergrond

Op 29 Maart 2021 is 13 Diensleraars tydens ‘n erediens op Stellenbosch gelegitimeer. Die diens is opgeneem en kan by die volgende skakel gekyk word:

https://www.youtube.com/watch?v=w45At8nNFIs

Die liturgie wat gevolg is het ten doel gehad om ‘n gewyde en geestelike atmosfeer te skep, waarbinne die Diensleraars gelegitimeer word, en waartydens hulle persoonlike mylpaal gevier kon word in dankbaarheid teenoor die Here. In die erediens het ds Melanie Thirion gepreek oor die opdrag dat gelowiges  “sout en lig in die wêreld moet wees”- Matteus 5:13-16.

Ds Thirion se verwysing tydens haar preek

 Tydens ds Thirion se preek het sy na aanleiding van die teks gepreek oor dissipelskap en die uitdagings wat die Bybel aan ons daaroor stel. Sy het verwys daarna dat wanneer ons God aanspreek of oor God dink, sommige mense aan God as manlik dink en ander weer oor God as vroulik dink. Sy het in haar verwysing die gehoor uitgenooi om self daaroor na te dink en self ‘n keuse te maak.

Ds Thirion se uitnodiging aan die hoorders was om vir ‘n oomblik na te dink oor hoe hulle oor God dink. Dit is natuurlik die werk van predikers om mense uit te daag om voortdurend te vra of hulle denke oor God nie verruim behoort te word nie. Haar opmerking moet verstaan word as ‘n uitnodiging om te dink oor hoe ons oor God dink en nie ‘n stelling wat wil verklaar of God manlik of vroulik is nie.

Die kuratorium en die NG-Kerk se standpunt oor die verwysing na God

God is groter as wat ons denke kan vasvat of beskryf en word nie deur manlike of vroulike geslagsvorme beperk nie.

Kerkraad van Kenridge Gemeente se standpunt

 Die Kerkraad van Kenridge Gemeente ondersteun die standpunt van die kuratorium en nooi enige persone wat verder hieroor in gesprek wil tree, om met Dr Frederick Marais (jfm@sun.ac.za) kontak te maak. Lidmate is ook welkom om met enige van die Kenridge Gemeente leraars in een-tot-een gesprek te tree. Die kerkraad moedig eerder opbouende gesprek hieroor aan en ondersteun nie onakkurate uitsprake en buite-konteks aanhalings soos wat tans op verskeie media die rondte doen nie.

 KERKRAAD KENRIDGE GEMEENTE  

15 April 2021

Verklaring van die Kuratorium

Na aanleiding van kommentaar op sosiale media oor die onlangse legitimasiegeleentheid van diensleraars reik die dagbestuur van die Kuratorium van die Sinode van Wes-Kaapland die volgende verklaring uit.

Die legitimasiegeleentheid het op 29 Maart 2021 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes plaasgevind. Veral die  Facebook-plasing van ds. Stefaan de Jager getiteld Gender- en Prisma Afgode het heelwat gesprek ontlok en daar is ‘n berig op Netwerk24 gepubliseer onder die opskrif: Herrie oor verwysing na God as vroulik ,’n “prisma” (14 April 2021).

Die dagbestuur neem kennis van die gesprek en berig en bevestig dat gesprek oor sake in die kerk verwelkom word. Volgens dr. Frederick Marais, skriba van die kuratorium, lei gesprekke tot beter insig oor aangeleenthede. Die dagbestuur verwys na ʼn onlangse besluit van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) wat in November 2019 spesifiek oor gesprek op sosiale media geneem is. Hierdie besluit moet ook gelees word saam met die gedragkode wat deur die 2019 Algemene Sinode goedgekeur is:

  1. Die ASM neem met groot besorgdheid kennis van die wyse waarop daar in kerklike gesprekke en veral op sosiale media op kwetsende en etiketterende  manier oor mense gepraat word.
  2. Die ASM doen ’n beroep op alle lidmate, ampsdraers en kerkvergaderings om hulle te weerhou van uitsprake wat getuig van liefdeloosheid – en wat selfs grens aan haatspraak, skeurmakery, verdagmaking en valse getuienis.
  3. Die ASM versoek dat alle lidmate, ampsdraers en kerkvergaderings hulle verbind tot gesprekke wat gekenmerk word deur die Christelike waardes van respek, luister, omarming – en bowenal, liefde.

Die dagbestuur is van oordeel dat die strekking en aard van die ds. De Jager se plasing bogenoemde etos oortree het. Daar is ook kennis geneem dat ds. De Jager ook nie, soos gebruiklik in kerklike gesprekke, met die betrokke kollega óf die Kuratorium, wat hy in die plasing direk aanhaal en beskuldig, persoonlik gekontak of inligting ter verheldering by hulle probeer inwin het nie. “Ds. De Jager beskuldig die twee leraars wat in die diens opgetree het herhaaldelik van “afgodery”. Iets wat hy ook later volgens die berig op Netwerk24 bevestig in sy verwysing na die oortreding van die tweede gebod – jy mag nie afgode dien nie.  So ‘n beskuldiging is van die ergste aanklagte wat leraars of lidmate teenoor mekaar kan maak.

Die dagbestuur betreur dit dat ‘n leraar van die kerk ‘n beskuldiging van hierdie aard publiek maak sonder om enige poging aan te wend om die konteks of bedoeling agter woorde en stellings te verstaan. Dit is ‘n duidelike  afwyking van die etos van die ASM se besluit en die goedgekeurde gedragkode van die kerk.

Voorts word die beskuldiging van “afgodery” word gemaak omdat daar in die preek gesê is God kan “manlik of vroulik”  wees en in ‘n gebed  die metafoor van ‘n prisma gebruik is in ‘n verwysing na God. Ds. de Jager koppel die metafoor van die prisma aan Hindoeïsme. Die Bybel praat oor God in ʼn manlike én ʼn vroulike vorm. Dit is ook bekend dat deur die geskiedenis van die kerk dikwels na God verwys word met vroulike of manlike eienskappe. Dit is  verder so dat ons nie oor God kan praat sonder om metafore te gebruik nie en dat die kerk nog altyd ook met behulp van eietydse metafore die Bybelse verhaal van God beskryf het.

Die dagbestuur is van oordeel dat die beskuldigings van ds. De Jager ongegrond, kwaadwillig en verdagmakend is.”In die verdere bespreking van die saak, koppel ds. De Jager sy beskuldigings aan “liberale teologiese opleiding”. In later kommentaar praat hy van “gender behepte dwaalleraars”, “postmoderne liberale teologie”. Hy sê onder andere “ons kan hierdie verrotting kerkkaping noem”. Ds. de Jager skep  op hierdie manier ‘n narratief van agterdog sonder dat hy op enige manier met die Kuratorium in gesprek getree het. Die Kuratorium sal graag met hom in gesprek tree oor vrae en of bekommernisse, maar nie op sosiale media nie,” reken dr. Marais.

Dit het die dagbestuur ook opgeval dat daar in die meegaande kommentaar oor ds. De Jager se plasings sprake is van erge seksistiese en neerhalende verwysings teenoor vroue. Seksisme en enige vorm van neerhalende verwysing na vroue is reeds verskeie kere deur die NG Kerk afgewys. “Die dagbestuur sal die Ring van Humansdorp versoek om ds. De Jager te vra om sy plasings oor hierdie aangeleentheid te verwyder en verskoning te vra vir die verdagmakery en wan-persepsies wat hy hiermee geskep het, asook die onregverdige leed wat hy die betrokke kollegas aangedoen het,” sluit dr. Marais af.

Uitgereik deur ds. Peet Bester (voorsitter) en dr. Frederick Marais (skriba) namens die dagbestuur van die Kuratorium, Sinode van Wes-Kaapland.

Vir enige verdere navrae kan dr. Marais gekontak word by jfm@sun.ac.za of 021 808 3381.