Maastricht Kuierfees TAU SANparke wenners

Die TAU SANparke kaartjies – al 300- was al uitverkoop voor die trekking en ons is dankbaar vir al die ondersteuning. Die opbrengs uit die kaartjieverkope word teruggeploeg in ons eie gemeente.

Kaartjie # 82 het die wildtuinvakansie losgeslaan en kaartjie #25 die verkyker. Baie geluk aan die wenners!

Selfdegeslag verhoudings

Die Kerkraad se standpunt oor selfdegeslag verhoudings bly onveranderd in die lig van die hofuitspraak op 8 Maart wat die 2016-sinode besluit omkeer.

Ons bevestig in hierdie verband dat ons alle mense, ongeag hul seksuele oriëntasie, in ons gemeente verwelkom met die volle regte, voorregte en verantwoordelikhede as lidmaat.

Ons bevestig verder dat predikante in diens van die gemeente, volgens hul eie oortuiging en in ooreenstemming met die Algemene Sinode besluite, kan kies of hulle selfdegeslag verbintenisse sal bevestig.

Die Kerkraad erken dat daar onderling teenstrydige emosies en oortuigings bestaan in predikante en lidmate se eie lees en verstaan van die Bybel ten opsigte van selfdegeslag verhoudings. In hierdie verband geld ons gemeente se roeping “ons bou brûe soos Jesus” en kernwaardes en is ons ontvanklik vir almal se standpunte en oortuigings. Daarom sal ons in gesprek met mekaar bly.

Ons gemeente se Godgegewe roeping en waardes lei ons om ruimte te maak vir alle mense om mekaar te dien, te respekteer, na mekaar te luister, mekaar te omarm en lief te hê, soos ons uit Jesus se voorbeeld leer.

Ons bly getrou aan ons kernwaardes en ons:

…gee om

…leef met integriteit

…dien met al die gawes van die Gees

…bedien eietyds

…luister na God en na mekaar

…omhels diversiteit

…getuig van Jesus se verlossing

…verwelkom almal