visie: ons bou brûe soos Jesus

kernwaardes:

 
Ons…:
 
Luk 7:11-17 …gee om (brugbouers het ander mense
baie lief)
1 Joh 2:1-6 ...leef met integriteit (brugbouers leef soos Jesus)
1 Kor 12,13 …dien met al die gawes van die Gees (brugbouers bou met al die gawes
van die Gees)
Gen 28:10-22 …bedien eietyds (brugbouers verstaan God se
liefde altyd nuut)
Filemon …luister na God en na mekaar (brugbouers luister na God en na
mekaar)
Rom 15 ...omhels diversiteit (brugbouers is verskillend)
2 Kor 5:16-21 …getuig van Jesus se verlossing (brugbouers span saam met God
se Seun)
Luk 23:26-43 …verwelkom almal (brugbouers sluit niemand uit nie)

Bedieningsbenadering

Bedieningsbenadering

  • Kenridge word deur middel van ‘n verskeidenheid kleingroepe bedien en daar word doelbewus ruimte geskep vir individuele bedieningswyses.
  • Diversiteit word gekoester en voorsiening word gemaak vir verskillende bedieningstyle.
  • Die bedieningsbenadering moet veranderlik, vloeibaar, dinamies en aanpasbaar wees omdat ons besig bly met ‘n reisplan.
  • Die primêre onderlinge versorging van lidmate geskied in kleingroepe.
  • Die verskillende kleingroepe in Kenridge is:

Bybelstudie kleingroepe

Connect  kleingroepe

Kinder kleingroepe

Tiener kleingroepe

  • Eredienste bly ‘n sentrale bedieningsgeleentheid van die gemeente waartydens bedieningsaspekte soos Bybelonderrig,toerusting, koördinering van aksies en projekte, aanbidding, lof, gemeenskap met mekaar, feesviering, missionele lewe, offervaardigheid, diens, gemeentekommunikasie, ens.  weekliks aandag kry.
  • Toerusting van lidmate word ‘n groter prioriteit saam met die klem op deelnemende bediening deur gelowiges self. Toerustingsgeleentehede wat in plek is soos die kleingroepleierskolings, skoling vir musiekbegeleiers en aksies gaan aangevul word met ‘n Seisoen van Leer vanaf April tot September om lidmate toenemend toe te rus vir hulle onderlinge liefdesdiens.

Individuele bedieningsgeleenthede wat in plek is, is die volgende:

a.    pastorale gesprekke en versorging

b.    elektroniese kommunikasielyne soos die VrydagNuus, die gemeente se webtuiste, sms boodskappe en e-posse

c.    eredienste en Sondagbulletins

d.    besoeke

e.    funksies, uitreike  en projekte

Ander bedieningsaspekte

Versorging van lidmate wat nie deel is van kleingroepe nie: Onderlinge versorging van lidmate geskied deur kleingroepe maar lidmate sal individueel ook met blymoedigheid bedien word As lidmate nie by ‘n kleingroep inskakel nie word hulle uitgenooi om aan te klop vir hulp en versorging.  Lidmate sal voortdurend aangemoedig word om in te skakel en toegerus word om mekaar te bedien.

Nuwe intrekkers: Nuwe lidmate word verwelkom by sosiale uurbyeenkomste vir nuwe intrekkers.

Die hantering van geografiese wyke:

a.    die term ‘predikantswyke’ word vervang met ‘pastorale
streke’

b.    leraars neem verantwoordelikheid vir  ‘n streek

Protea Vallei, Doordekraal, Welgemoedheuwels – Jurie Gouws

Oude Westhof, Van Riebeeckshof, Kanonberg – Dave Viljoen

Buite wyke – Christi Thirion

Welgedacht, De Bron, Kenridge – Willem Lötter

Tygerberg kampus – Johan Steenkamp

c.    geografiese wyke ontbind behalwe waar die area goed
funksioneer en bly voortbestaan as ‘n geografiese kleingroep soos bv. Tijgervillas, Boschendal streek en Oude-Westhof Aftree-oord.

d.    geen blokleiers of dienswerkers sal in die toekoms
nodig wees nie, behalwe waar daar ‘n geografiese kleingroep voortbestaan

e.     lidmate wat verkies om soos in die verlede deur middel van koeverte hul maandelikse dankoffers te betaal, sal dit nog steeds kan doen. Koeverte sal aan lidmate gepos word indien hulle dit so versoek of andersins sal dienswerkers in die geografiese kleingroepe dit uitdeel.

Dankoffer bydraes: Lidmate kan finansïele bydraes maak deur middel van elektroniese oorbetalings, debietorders, bydraes in die mandjies tydens eredienste  of dankofferkoeverte.