"Connect" met ons op sosiale media.

visie: ons bou brûe soos Jesus

kernwaardes:

 
Ons…:
 
Luk 7:11-17 …gee om (brugbouers het ander mense
baie lief)
1 Joh 2:1-6 ...leef met integriteit (brugbouers leef soos Jesus)
1 Kor 12,13 …dien met al die gawes van die Gees (brugbouers bou met al die gawes
van die Gees)
Gen 28:10-22 …bedien eietyds (brugbouers verstaan God se
liefde altyd nuut)
Filemon …luister na God en na mekaar (brugbouers luister na God en na
mekaar)
Rom 15 ...omhels diversiteit (brugbouers is verskillend)
2 Kor 5:16-21 …getuig van Jesus se verlossing (brugbouers span saam met God
se Seun)
Luk 23:26-43 …verwelkom almal (brugbouers sluit niemand uit nie)

Bedieningsbenadering

Bedieningsbenadering

  • Kenridge word deur middel van ‘n verskeidenheid kleingroepe bedien en daar word doelbewus ruimte geskep vir individuele bedieningswyses.
  • Diversiteit word gekoester en voorsiening word gemaak vir verskillende bedieningstyle.
  • Die bedieningsbenadering is veranderlik, vloeibaar, dinamies en aanpasbaar omdat ons besig bly met ‘n reisplan.

Eredienste bly ‘n sentrale bedieningsgeleentheid van die gemeente waartydens bedieningsaspekte soos Bybelonderrig, toerusting, koördinering van aksies en projekte, aanbidding, lof, gemeenskap met mekaar, feesviering, missionele lewe, offervaardigheid, diens en gemeentekommunikasie, aandag kry.

Individuele bedieningsgeleenthede wat in plek is, is die volgende:

a.    pastorale gesprekke en versorging

b.    elektroniese kommunikasielyne soos die VrydagNuus, die gemeente se webtuiste, sosiale media en e-posse

c.    eredienste en Sondagbulletins

d.    besoeke

e.    funksies, uitreike  en projekte

Die leraars neem verantwoordelikheid vir ‘n geografiese area:

Protea Vallei, Doordekraal, Welgemoedheuwels – Jurie Gouws

Oude Westhof, Van Riebeeckshof, Kanonberg – Dave Viljoen

Buite wyke – Christi Thirion

Welgedacht, De Bron, Kenridge – Willem Lötter

Tygerberg kampus – Johan Steenkamp

Dankoffer bydraes: Lidmate kan finansïele bydraes maak deur middel van elektroniese oorbetalings, debietorders, Snapscan, bydraes in die mandjies tydens eredienste  of dankofferkoeverte.